Инфляц, үнийн өөрчлөлтийн 2017 оны танилцуулга

Бүтээлийн тайлбар

2017 онд Монгол Улсын инфляцын түвшин хэд байсан, ямар төрлийн бараа, үйлчилгээний үнэ гол өөрчлөлтийг бий болгов, зарим гол нэр төрлийн барааны үнэ, түүний өсөлт, бууралт, мөн түүнчлэн глобал инфляцыг товчхон, ойлгомжтой байдлаар харуулах нь уг танилцуулгын зорилго юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч