Ардчилсан засаглал судалгаа-2014, 2015

Бүтээлийн тайлбар

“Ардчилсан засаглал” судалгааг 2008 оны III улирлаас эхлэн явуулж байна. Ингэснээр, МХЗ-ын 60, 62, 67-р шалгуур үзүүлэлтүүдийг үндэсний хэмжээнд байнгын давтамжтайгаар тооцох боломжтой болсон.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч