Хувьцаат компаний өгөөжийг тооцох нь

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны ажил хийгдсэнээр хөрөнгө оруулагч хувь хүн болон хуулийн этгээд нь хөрөнгө оруулах гэж буй объект нь ирээдүйд олох ашиг, алдагдлынхаа тооцоог САРМ загвар болон түүний шалгуур үзүүлэлтийг ашиглан түүндээ тулгуурлан шийдвэр гаргах нь манай улсын зах зээл дээр хэр нийцтэйг тодорхойлоход ач холбогдолтой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч