Хувь хүний орлогын албан татварын өөрчлөлтийн үр дагаварын судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Татварын байгууллагын системийн хувьд сайжруулалт хийх, хувь хүний орлогын албан татварын хуулийн хүрээнд заавар, зөвлөмж боловсу>'лах болон өнөөгийн татварын чиг хандлага болон ирээдүйд хэрхэн өөрчлөгдөх талаар энэхүү судалгаа нь чиглэгдэнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч