Улсын Их Хурлын сонгуулийн тогтолцоо, эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Сонгуулийн эрх зүй, тэр дундаа сонгуулийн тогтолцооны эрх зүйн зохицуулалт нь өргөн хүрээтэй учир бид судалгааны ажлаараа парламентын сонгуулын тогтолцоо, хэрэгжилт, эерэг болон сул талыг иргэний үндсэн эрхийн зарчим, мөн чанартай уялдуулан үнэлэх, улмаар эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгоход зарим саналыг дэвшүүлэхийг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд