Санхүүгийн шинжилгээгээр байгууллагын тогтвортой байдлыг үнэлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Байгууллагын эдийн засагч, нягтлан бодогч нар удирдлагын шийдвэр гаргалтанд шаардлагатай мэдээлэлээр хангах, удирдлагын шийдвэрт нөлөөлж чадахуйцаар санхүүгийн мэдээлэлийг бэлтгэх. боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх чадварыг эзэмших нь чухал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч