Нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн гаргасан нэхэмжлэлийг захиргааны хэргийн шүүхээс шийдвэрлэх эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн гаргасан нэхэмжлэлийг шүүхийн практикт хэрхэн шийдвэрлэж байгааг судалж, холбогдох санал, дүгнэлтийг гаргахыг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч