Насанд хүрээгүй этгээдийн үйлдсэн гэмт хэрэгт ЭБША явуулахад олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээг хэрэглэх зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Насанд хүрээгүй этгээдийн үйлдсэн гэмт хэрэгт ЭБША явуулахад Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенцийг хэрэглэх боломжтой эсэх талаар болон эрх зүйн ижил бүлтэй бусад улс орны туршлагатай харьцуулан судалж санал дүгнэлт боловсруулахыг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч