Лизингийн бүртгэлийг боловсронгуй болгох зарим арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Санхүүгийн түрээсийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг 3 аж ахуй нэгжийгсудалгааны объектээр сонгон авч тайлагналын арга зүйг онолын түвшинд нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу санхүүгийн түрээсийн бүртгэл тайлагналыг боловсронгуй боломжийг тодорхойлох.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч