Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хугацаатай хамааралтай эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хугацаа хэтэрч байгаа шалтгааныг судлан тогтоон, шалтгаан тус бүр нь хуулийн зохицуулалт, хуулийг зөв тайлбарлан хэрэглэх лрактик, ажлын зохион байгуулалт зэрэгтэй хамааралтай эсэхэд дүгнэлт өгч, хэрхэн шийдвэрлэх арга замыг нээн илрүүлэх.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч