Иргэний хэргийн төлбөр гаргуулах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Төлбөр төлөгч иргэдээс төлбөр гаргуулах ажиллагаа, түүний эрх зүйн зохицуулалтын талаарх онолын болон практикийн ач холбогдолтой зарим асуудлыг судлан үзэж, цаашид энэ чиглэлийн эрх зүйн зохицуулалтыг хэрхэн боловсронгуй болгох,талаар санал, зөвлөмж боловсруулах зэргийг судаллаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч