Иргэний хэргийн зохигчдын эрх зүйн байдлын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Иргэний шүүх хуралдаанд оролцогч олон тооны субьектүүд зохигчийн эдлэх эрх, хүлээх үүргийг харуулсан,агуулгын хувьд маш өргөн сэдэв юм. Сэдвийг сонгон авсны учир нь шүүх хуралдаанд оролцогч зохигчийн эрх, үүргийг бүхэлд мөн манай улсын хувьд Ром Германы эрх зүйн бүлд хамаарагддагийнхаа хувьд материаллаг эрх зүйд гол анхаарлаа хандуулан процессын асуудлыг орхигдуулах явдал байдаг нь ч бас энэхүү сэдвийг сонгон судаллаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч