Зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй хийх тэмцэл

Бүтээлийн тайлбар

Зохион байгуулалттай гэмт хэргийн талаар эрх зүйн зохицуулалт ямар түвшинд байгаа, түүнийг цаашид боловсронгуй болгоход судалгааны ажлын үндсэн зорилго оршино. Өөрөөр хэлбэл онол практикын хүрээнд хэрхэн зохицуулагдаж байна , цаашид ирэх зохицуулалтанд ямар өөрчлөлт хийх талаар гаргаж ирэхийг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч