Захиргааны хэргийн үйл ажиллагааны мөрдөн шалгах зарчмын хэрэгжилт түүний эрх зүйн ач холбогдол

Бүтээлийн тайлбар

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зарчим, тэдгээрийн агуулга, мөн чанар, тогтолцоот шинжийг онолын түвшинд нэгтгэн судлах, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тусгай зарчмын нэг болох мөрдөн шалгах зарчмын онцлогийг тодорхойлж, зарим улс орны жишигтэй харьцуулан үнэлэхийг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч