Залилах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн болон криминологийн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Өмчийг хамгаалах төрийн бодлогын хэрэгжилт, өмчийг хамгаалж ирсэн түүхэн уламжлал, шинэчлэл, харьцуулсан судлалын асуудал, залилах гэмт хэргийн нийгмийн хор аюул, залилах гэмт хэргийн бүтэц, онцлог шинжийг шинээр тодорхойлох; нөгөө талаас залилах гэмт хэргийн криминологи шинж, шалтгаан нөхцлийг цогц байдлаар нь судалсаны үндсэн дээр эрүүгийн хууль тогтоомжийн холбогдох заалтыг боловсронгуй болгох санал дэвшүүлэх, залилах гэмт хэргийн гаралт хандлагад прогноз хийх, залилах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх оновчтой, үр нөлөөтэй арга замыг тодорхойлох.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч