Валютын ханшийн хэлбэлзэл эдийн засгийн зарим үзүүлэлтэд үзүүлэх нөлөө

Бүтээлийн тайлбар

Валютын ханшны хэлбэлзэлд эдийн засгийн зарим үзүүлэлтүүд хэрхэн нөлөөлж байгаа. тэдгээрийн уялдаа, хамаарал зэргийг тодорхойлох зорилгоор статистикийн болон эконометриксийн шинжилгээнүүдийг MS-Excel, SPSS, Eviews программуудыг ашиглан хийж үнэлэлт дүгнэлт өгөх явдал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч