Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн болон криминологийн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэргийг эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтын талаас нь судалж аль болохуйц тулгамдсан асуудпуудыг хууль эрх зүй хийгээд бодит байдлын хүрээнд хөндөж, шийдэхүйц нөхцөл боломжийг тодорхойлох, зарим нэг санал дүгнэлт хийж бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх асуудлыг боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлох явдал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч