Арилжааны банкны зээлийн эрсдэлийг макро хүчин зүйлсээр үнэлж, шинжлэх

Бүтээлийн тайлбар

Арилжааны банкуудын нийт зээл олголтын мэдээлэлд үндэслэн зээлийн эрсдлийн хэмжээ болон түүнд макро эдийн засгийн үндсэн хувьсагчид хэрхэн нөлөөлж байгааг тодорхойлохыг зорилоо.

Контентын хэсгээс