Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийг хянан үзэж, түүнийг сайжруулах хувилбар боловсруулах үүрэг бүхий зөвлөх үйлчилгээний ажлын урьдчилсан тайлан

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү зөвлөх үйлчилгээний ажлыг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн захиалгаар Эдийн засгийн шинжлэх ухааны доктор, Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Академийн гишүүн А.Бакей, Эдийн засгийн шинжлэх ухааны доктор, профессор Ц.Сүхбаатар нар 3 сарын хугацаатай хийж гүйцэтгэхээр 2018 оны 11 дүгээр срын 20-ны өдөр дээрх байгуулллагудтай гэрээ байгуулан ажиллаж байна.

Контентын хэсгээс