Малын эрүүл мэнд ба эдийн засгийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Мал амьтны эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийг цаг алдалгүй баталж, мал эмнэлгийн үйлчилгээний тогтолцоо, үйл ажиллагааг олон улсын жишигт нийцүүлэн боловсронгуй болгож, бодлого, хяналтыг нэгдсэн удирдлагаар хангах эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч