Малчдын нийгэм эдийн засгийн төлөв байдал, хандлага

Бүтээлийн тайлбар

Монголын бэлчээрийн уламжлалт мал аж ахуйн хэдэн мянган жилээр хэмжигдэх түүхэн хөгжлийн явцад малчид арвин их туршлага хуримтлуулсан билээ. Бэлчээрийн мал аж ахуйн хөгжил нь хоорондоо нягт шүтэлцээ бүхий малчин-мал-бэлчээр гэсэн үндсэн гурван хүчин зүйлээр тодорхойлогддог.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч