Хөдөө аж ахуйн эдийн засаг

Бүтээлийн тайлбар

Хөдөө аж ахуйн салбарт эдийн засгийн ерөнхий зүй тогтлын үйлчлэл; нөгөө талар, энэхүү чухал салбарыг хөгжүүлэх талаар улс орнуудын төрийн зүгээс баримталж ирсэн бодлогын нийтлэг зохицуулалтыг тусгаснаараа онцлогтой юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд