Ангилал:Ном
Монголын бэлчээрийн мал аж ахуйн тогтвортой хөгжил

Бүтээлийн тайлбар

Монголын бэлчээрийн мал аж ахуйн хөгжлийн хүчин зүйлсийг онол, арга зүйн үүднээс тодорхойлж, тогтвортой хөгжлийн стратегийн хандлагыг тогтооход энэхүү бүтээлийн зорилго оршино. Монголын бэлчээрийн мал аж ахуйн тогтвортой хөгжлийн нийгэм, эдийн засаг, экологийн үндсэн асуудлууд уг судалгааны обьект болно.

Контентын хэсгээс