Бизнесийн хэлэлцээ хийхэд соёлын нөлөөллийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Бизнесийн харилцааны хэлэлцээ хийхэд соёльш нөлөөллийг улс бүрээр менежерүүдийн үүрэг, уламжлал соёлд тулгуурлан судлах

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч