Барьцааны эд хөрөнгөөс төлбөр гаргуулах ажиллагааны онцлог, эрх зүйн зохицуулалт, тулгамдаж буй асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд барьцааны эд хөрөнгөнөөс төлбөр гаргуулах ажиллагаа үүнтэй холбоотойгоор гарч буй бэрхшээлийг практикт тулгуурлан тогтоох, боловсронгуй болгох, арга замыг тодорхойлох

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч