Ялтны эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолыг хамгаалах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Ялтны эрх зүйн байдлын зохицуулалт, хэрэгжилтэнд дүн шинжилгээ хийж энэ байдлыг хангахад тулгамдаж буй бэрхшээлтэй асуудал, түүнийг даван туулах, цаашид боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлохын зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч