Ялтанд оногдуулах сахилгын шийтгэл, түүний эрх зүйн зохицуулалтад тулгамдаж буй зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны үед хорих ангид ял эдэлж буй ялтнуудын дундаас хууль тогтоомж, хорих ангид тогтоосон дэглэм журам зөрчснөөс гарч буй гэмт хэрэг, зөрчилд ногдуулж буй сахилгын шийтгэл, түүний эрх зүйн зохицуулалтын хууль тогтоомжийн заалт, практик хэрэгжилтийн уламжлал, шинэчлэлийн уялдааг харьцуулан судалж, цаашид боловсронгуй болгож тулгамдаж буй зарим асуудлыг шийдвэрлэхэд өөрийн саналыг оруулахад оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч