Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь хойшлуулашгүй тохиолдолд хийх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

ЭХХШ ажиллагаан дахь хойшлуулшгүй тохиолдолд хийх ажиллагаа хэмээх ойлголтыг судалж, гадаад орнуудын ЭХХШ хууль дахь хойшлуулшгүй тохиолдолд хийх ажиллагаатай харьцуулан үзэж үүний талаарх Монгол улсын хуулийн зохицуулалтыг боловсронгуй болгож, хэрэгжилтийг сайжруулахад өөрийн саналыг оруулахад оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч