Хоригдолд оногдуулах сахилгын шийтгэл, эрх зүйн зохицуулалт, хэрэгжилт

Бүтээлийн тайлбар

Хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны үндсэн субьект болох хоригдлуудын дундаас гарч буй гэмт хэрэг, зөрчилд оногдуулж буй сахилгын шийтгэлтэй холбогдсон хууль тогтоомжийн заалт, практик хэрэгжилтийн уламжлал, шинэчлэлийн уялдааг харьцуулан судалж, цаашид боловсронгуй болгоход хувь нэмрээ оруулахад зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч