Хоригдлын сургалт, хөдөлмөр эрхлэлтийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Хорих ял эдэлж буй хоригдлын тухайд авч үзэж тэдний сургалт, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хэрхэн хэрэгжиж байгаа болон цаашид яаж боловсронгуй болгохтой холбогдсон асуудлыг судлан зохих санал дүгнэлт гаргахад үндэслэн энэхүү сэдвийг сонгож судалгааны ажил хийлээ.

Контентын хэсгээс