Улсын хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж
(1)

Бүтээлийн тайлбар

Улсын хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлэх гэмт хэрэг, түүний эрх зүйн зохицуулалтын асуудлыг эрүүгийн эрх зүйн шинжлэх ухааны үүднээс онол болоод практикийн талаас нь судлан дүгнэж, цаашид боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлох талаар өөрийн санаагаа дэвшүүлэх явдал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч