Татвар төлөхөөс зайлхийх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Татвар төлөхөөс зайлсхийх гэмт хэргийг зөв таньж зүйлчлэх, төсөөтэй хэргүүдээс ялгах, бүрэлдэхүүний элементүүдийг онож тодорхойлох, хүндрүүлэх, хөнгөрүүлэх үндэслэлүүдийг цаг үе, нөхцөл байдалтай уялдуулан мэргэжлийн эрх зүйн ухамсар бүхий дотоод итгэлээр үнэлэх, түүнчлэн шалгаж шийдвэрлэхэд учирч буй хүндрэл бэрхшээлийг даван туулах гэх мэтийг судаллаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч