Сонгуулийн тогтолцооны эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Сонгуулийн тогтолцооны эрх зүйн зохицуулалт нь өргөн хүрээтэй учир бид судалгааны ажлаараа парламентын сонгуулийн тогтолцоо, хэрэгжилт, эерэг болон сул талыг иргэний үндсэн эрхийн зарчим, мөн чанартай уялдуулан үнэлэх, улмаар эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгоход зарим саналыг дэвшүүлэхэд оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч