Өмчлөх эрхийг шударгаар олж авах түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцогч хэн бүхэнд өмчлөх эрхийг шударгаар олж авах асуудлыг зөв ойлгож хэрэглэх, улмаар өөрийн эрх ашгийг зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах мэдлэг чадварыг эзэмшихэд нь бага ч болов хувь нэмэр болох тухайн ойлголтын агуулга мөн чанарыг ойлгож мэдэх, үргэлжлүүлэн судлахыг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч