Мал хулгайлах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Бүтээлийн тайлбар

илго^Манай оронд үйлдэгдэж байгаа мал хулгайлах гэмт хэргийн онцлог, бүрэлдэхүүний шинж, энэ төрлийн гэмт хэргийг шийдвэрлэж буй мөрдөн байцаалт, шүүхийн практикт гарч байгаа хүндрэл бэрхшээл, эрх зүйн зохицуулалтанд байгаа хийдлийг олж илрүүлэх, эрүүгийн хуулийн холбогдох зүйл заалтыг боловсронгуй болгоход оршино.

Контентын хэсгээс