Даатгалын эрх зүйн зохицуулалт зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Даатгалын эрх зүй нь Монгол улсын хэмжээнд хөндөгдөж байгаа өнөөгийн байдал, Даатгалын эрх зүйд хариуцлагын даатгалын эрх зүйн орчинг дэлхийн жишигт нийцсэн хууль эрх зүйг боловсронгуй болгох, зарим даатгалын төрөлд хуулчилсан эрх зүйн орчинг би болгох зорилт нь энэхүү магистрын ажлын судалгааны зорилго болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч