Арилжааны банкуудын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх зарим арга замууд

Бүтээлийн тайлбар

Монголын дунд зэрэглэлийн арилжааны банкны актив, пассивын бүтэц бүрэлдэхүүний судалгааг тайлан балансан дээр тулгуурлан хийж, хөрвөх чадварыг нь тогтоон, улмаар тэдгээрийн өрсөлдөөний хүчийг “Портерийн байршлын загвар”-аар тодорхойлох явдал мөн.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч