Гэр бүлийн холбогдолтой хэрэг маргаан дахь эвлэрүүлсэн зуучлалын эрх зүйн зарим зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Гэр бүлийн холбогдолтой хэрэг маргаан нь нарийн төвөгтэй нөхцөл шалтгаантай ба сэтгэл хөдлөлийн байдал давамгайлсан харилцаанаас үүсдэг. Иймээс Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааг хэрхэн хэрэглэж ирсэн, хууль тогтоомжуудын онцлог, ололттой ба дутагдалтай талуудыг олж илрүүлэх, засан сайжруулах, нийтээр дагаж мөрдүүлэж болохыг судлах нь миний судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч