Албан тушаалтан албан үүрэгтээ хайнга хандах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Албан тушаалтан албан үүрэгтээ хайнга хандах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтыг нарийвчлан судалж, гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн, зүйлчлэл, гадаадын зарим орны эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалттай харьцуулан ололттой зохицуулалтыг нутагшуулах, төсөөтэй гэмт хэргээс ялган зүйлчлэх санал зөвлөмж боловсруулахад оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч