Ажилтанд сахилгын шийтгэл ногдуулах эрх зүйн зохицуулалтын тулгамдсан асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Манай нийгэмд хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдийн давамгайлах үүрэг байнга өсөн нэмэгдсээр байна. Үүнтэй уялдуулан хувийн салбарт ажиллагсдьш хөдөлмөрийн сахилгыг бэхжүүлэх гол хөшүүрэг нь хөдөлмөрийн сахлпгын зөрчил гаргасан хүнд хулээлгэх хууль зүйн хариуцлагыг оновчтой хэрэглэх явдал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч