Гэмт явдлын статистик, түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Гэмт хэргийн статистик болон түүний эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох шаардлага, оновчтой арга замуудыг тодорхойлоход энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч