Аюулгүй ажиллагааны журам зөрчих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Аюулгүй ажиллагааны журам зөрчих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн асуудлыг бүрэн судлан дүгнэлт хийх, уул уурхай барилгын салбарт ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн ХАБЭА-н ажилтнуудын дунд судалгаа явуулах, бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо баримт мэдээлэлд тулгуурлан энэ төрлийн гэмт хэрэг үйлдэгдэж буй шалтгаан нөхцлийг илрүүлэх, энэ төрлийн гэмт хэрэг үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх зарим арга замыг нээж, тодорхой саналуудыг дэвшүүлэх юм.

Контентын хэсгээс