Аргагүй хамгаалалт түүний эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Аргагүй хамгаалалтын асуудал, онцлог зохицуулалтыг онол, уламжлал, шинэчлэлийн хүрээнд харьцуулалт хийж, онол практикийн түвшинд бүрэн судалгаа хийж дүгнэлт, санал гаргах зорилго тавьсан.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч