Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчих гэмт хэргийн нотлох ажиллагаа

Бүтээлийн тайлбар

Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэргийг нотлох ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр санал, зөвлөмж боловсруулахад судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс