Сэтгэц оношлогоо

Бүтээлийн тайлбар

Сэтгэц оношлогоо гэдэг нь бодгаль хүн, бүлэг хамт олны сэтгэцийн болон сэтгэл зүйн үзэгдпийг оношлогооны арга аргачлалын тусламжтайгаар судалж, хэмжиж, дүгнэлт өгөхийг хэлнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч