Сэтгэл судлалын судалгааны арга зүй

Бүтээлийн тайлбар

Судалгаа гэдэг нь аливаа юмс үзэгдлийн тухай шинэ мэдлэгийг шинжлэх ухааны үндэстэйгээр олж авах үйл явц юм. Судалгааны ажил гэдэг бол нийгмийн болон хувь хүмүүсийн үйл ажиллагааны олон хүчин зүйлээс хамааран судалгдаж байгаа зүйлийн өөрчлөлт юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч