Ээлжит хичээлийн явц дахь суралцагч төвтэй арга зүйн хэрэглээг судалсан нь

Бүтээлийн тайлбар

Ээлжит хичээлийн мөн чанар, онол-арга зүйн үндэслэлийг боловсрол судлал, сэтгэл судлалын үүднээс тоймлон судалж улмаар бага ангид хэрэгжүүлж буй суралцагч төвтэй сургалтын арга зүйн хэрэгжилтийн талаарх багш, сурагчдын ойлголтыг харьцуулан судлахад чиглэгдсэн болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч