Экологийн сургалтыг боловсронгуй болгох арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Их дээд сургуулийн мэргэжлийн бус ангийн экологийн сургалтын өнөөшйн байдалд дүн шинжилгээ хийж, боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс