Шинжлэх ухааны аман ярианд дайвар үгийг хэрэглэсэн нь

Бүтээлийн тайлбар

Шинжлэх ухааны аман ярианд монгол, англи, орос хэлний дайвар үгийг хэрэглэсэн байдлыг судалж, гүйцэтгэх үүргийг тодорхойлоход энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго оршино.

Контентын хэсгээс