Уйгур монгол хэлний малын холбогдолт үгсийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Уйгур, монгол хэлний малын холбогдолт үгсийн утгазүйн судалгааны тоймыг нэгтгэж, уйгур, монголчуудын малыг үнэлэх үнэлэмж үгийн санг ийн утгаар хэрхэн илэрч байгааг тодруулж, малын холбогдолт үгсийн үгийн caн, утгазүйн айн хүрээнд харьцуулахад бидний судалгааны ажлын гол зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч